هشدار: سپاه ايران را به آتش می‌کشد،
gooya news / محمدرضا شکوهی‌فرد
17-Aug-2010

می‌گويند جنگ ادامه‌ی سياست است، اما منطقی‌تر آن است که جنگ را بن‌بست سياست بدانيم. آن‌جا که کارت‌های سياسی ديگر متغير نيستند. بازی‌شان را کرده‌اند و به بن‌بست رسيده‌اند، طبعا در چنين موقعيتی زبان ديپلماسی نابرا شده و شرايط برای انتخاب گزينه‌های ديگر فراهم می‌آيد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark