پاسخ خدا به نامه محمد نوری‌زاد،
gooya news / بابک داد
17-Aug-2010

حالا هی بنشين برای اين خدای تازه نامه‌های هشدارباش بنويس که "سيدعلی، از خدا بترس"! کدام خدا؟ راست‌اش اين ملائک هم اخيرا" نسبت به مقام الهی ما مشکوک شده اند و هی غر می‌زنند که اگر خدا شمائی، پس اين سيدعلی آقا ديگه کيه؟

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark