فرهنگ دموکراسی
جرس / محسن مسرت
18-Aug-2010

كمبودهاي جدي دموكراسي در كشورهاي غربي، با نقش استيلاجويانه و جنگ‌طلبانه آنها در عرصه جهاني ارتباطي تنگاتنگ دارد. براي نمونه،ایالات متحده آمريكا براي پيشبرد اهداف ملی خود دردو قرن اخير در كشورهاي مختلف جهان بیش از 200 بار به دخالت نظامي دست زده است. در همین زمان جنگ‌هاي استعماري و امپرياليستي متعددي به ابتکار و رهبري كشورهاي اروپايي انجام گرفته است. با پايان جنگ سرد، نظم نوين جهاني نه بر اساس فرهنگ صلح كه بر پايه اصل «بربريت» قدرتمندان جهان پايه‌ريزي شد.

>>>
recommended by Q

Share/Save/Bookmark