پيام احمد صدر حاج‌سيدجوادی به فعالان سياسی خارج از کشور،
gooya news / ميزان خبر
19-Aug-2010 (one comment)

دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، کهنسال‌ترين کنشگر سياسی امروز ايران، در نامه‌ای سرگشاده به کنشگران سياسی مقيم خارج، خواهان کنارنهادن اختلافات، و توجه به منافع ملی و ترجيح دادن اشتراکات بر افتراقات شد.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Q

such words of wisdom. vali koo gooshe shenava?

by Q on

بسمه تعالی

هموطنان گرامی و آزاده‌ی خارج از کشور

سلامی چو بوی خوش آشنايی
بر آن جمع آزرده از ناروائی

گرفتند و بستند ما را
خدايا تو دانی و زهد ريائی

ای جمع گرامی خارج از وطن عزيز!
فکر نکنيد که ما در داخل کشور ايران از رنج‌ها و ناراحتی‌ها و سختی‌های شما در خارج از کشور، فارغ و بی‌خيال هستيم؛ نه واقعا" چنين نيست. ما پيوسته فکر می‌کنيم که آن همه فشارها و سرگشتگی و دربدری‌ها، چندين برابر مسائلی است که در داخله تحمل می‌گردد. ولی يک تفاوت آشکار و مستحسن ميان ما و شما وجود دارد، و آن اين‌که در داخله افرادی وجود دارند که مثلا" با برخی وجوه اجتماع و جنبش سبز موافق و همراه نيستند ولی با ديدن اين هم‌بستگی و ايثار و همت والای جوانان و زنان و مردان حق‌طلب کشور، سکوت کرده و مخالفتی نه با جمع و نه با گروه خاص، لااقل به‌ظاهر، نداشته و ندارند. ولی برخی از شما، از حمله و ايراد به داخل و به ديگر فعالان سياسی وطن‌‌دوست و آزادی‌طلب و دموکراسی‌خواه در خارج، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌ها و مکتوبات خود، کوتاهی نداشته و ندارند، و بر طبل افتراق می‌کوبند، و اين بيت را به‌ياد می‌آورند که

ز نيکی ندانم چه بد ديده‌اند / بدی را به نيکی پسنديده‌اند

و توجه ندارند که اين امر موجب خوشحالی عده‌ای و ناراحتی عده‌ی زياد ديگری می‌گردد.

اميد است که اين امور ناصواب قطع گردد؛ و منافع جمع و ايران، جای مصالح و مقاصد فردی و گروهی را گيرد. البته انتقاد پذيرفتنی است.

والسلام عليکم
احمد صدر حاج‌سيدجوادی