آقای احمدی نژاد، مرا ببخش!
unknown / Shahin
24-Aug-2010
آقای احمدی نژاد مرا ببخش ! شاهکار ابراهیم نبوی محمود جان مرا ببخش ! پنج سال درباره تو اشتباه می کردم و تازه دارم پی می برم که چه اشتباهات عظیمی  کردم. من توبه می کنم. لطفا مرا ببخش. با همان بزرگی و رشادتی که در تو سراغ دارم، مرا ببخش و اجازه بده در رکاب، یا هر جای دیگری که خالی مانده بایستم و آویزان تو باشم. من نفهمیدم تو چه کار بزرگی کردی. محمود جان! مرا ببخش.  من بدون اینکه متوجه شده باشم، یکباره دیدم تو دقیقا همان کارهایی را داری می کنی که من سالها آرزو داشتم یک کسی پیدا شود و بکند. >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark