استراتژی گریز از شکست با اختلافات ساختگی
Iran Green Voice
28-Aug-2010 (one comment)

" تفرقه بیانداز و حکومت کن! " به همین سادگی. رهگذر سیاست داخلی " آقا "به همین سادگی است. به سادگی همین ضرب المثل قدیمی که سندش را به نام انگلیسی ها زده اند: " تفرقه انداختن و حکومت کردن! " در این رهگذر سیاسی مهره ها نقش چرخ دنده هایی را بازی می کنند که عمل و عکس العملشان به پیشبرد منافع سیاسی " حضرت آقا " ختم می شود. به همین سادگی. از سرهمین سادگی است که برادران لاریجانی می شوند " هوو "ی احمدی نژاد و احمدی نژاد می شود " هوو "ی هاشمی و هاشمی می شود " هوو "ی یزدی. از سر همین سادگی است که شهرداری تهران می شود " چماق " دولت و دولت می شود " چماق" مجلس و مجلس می شود " چماق " سپاه و سپاه می شود " چماق " ملت. این وسط تا حرف از اتحاد و وحدت می شود همگی البته فیلشان یاد " سران فتنه " می کند و سران فتنه می شوند " لولوی " داخلی و آمریکا و صهیونیست هم می شوند " لولو " ی خارجی! با این همه " ... >>>


Share/Save/Bookmark