سنگ بنای همه مفاهيم سياسی مدرن "مليت" است،
gooya news / اسماعيل نوری‌علا
03-Sep-2010
نسل کنونی ايران نه با مغالطه‌های هيتلری در مورد ناسيوناليسم سرو کار دارد و نه با سياست‌های عصر پهلوی برای تحميل يک فرهنگ شبه ناسيوناليستی از تصفيه گذشته. گوهر تجربه‌ی نسل جوان ما را روياروئی با حکومتی به‌وجود آورده است که در گفتار و کردار و انديشه‌ی خود "ضد ملی" است، که چون چنين است نه به منافع ملت اعتنا دارد و نه به جان و مال و آسايش آن‌ها می‌انديشد و ـ در سودای ابلهانه‌ی برقراری حکومتی بی‌مرز و جهانی برای امامی نشسته در اعماق يک چاه ـ هستی ايرانيان را به باد می‌دهد >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark