نماينده ويژه رييس جمهوری در امور آسيا: من ناسيوناليست نيستم
Radio Farda / author
14-Sep-2010 (2 comments)

حميد بقايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و نماينده ويژه محمود احمدی نژاد در امور آسيا گفته که «ناسيوناليست» نيست و افزوده: «هرکسی که دنبال مليت گرايی و ناسيوناليستی برود، حماقت می کند.»

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
1 hamvatan

خائن به تمام معنی.

1 hamvatan


اینها خائن به تمام معنی هستند. مرتیکه بیشعور کورش را با خمینی پوفیوز مقایسه میکنه.

 

پاینده باد ایران


Maryam Hojjat

Shame on you Mr. Baghaie

by Maryam Hojjat on

for not being Nationalist or Iranian.