۱۴۳۱سال خرافات و جهل و جهالت و دروغ!
gooya news / آرش صبحی
15-Sep-2010 (one comment)

آنچه را که ذيلا" آمده، بعنوان يک سند حماقت و جهل وتاريک انديشی بخوانيد وسپس بيانديشيد وبعد به قضاوت بنشينيد. آيا ميتوان از ملتی که نسل اندرنسل با چنين چرندياتی بعنوان سنت وفرهنگ توامان زيسته انتظار داشت که خمينی وانديشه های سياه اش برفرهنگ ريشه دار اين ملت تسلط پيدا نکند؟ طی قرنها، لااقل از صفويه به اينسو،تمامی اين پرت وپلاها را اسلاف خمينی وخامنه ای و... که نزديک به سی ودوسال است دارند براين ملک وملت حکم ميرانند در مکتب خانه ها ومدارس صده های گذشته وحتی تا بعد ازمشروطيت با ترکه وفلک کردن درمغزکودکان ونونهالان که اجداد وپدران وپدربزرگهای ما بوده اند فروميکردند، ميتوان تصورنمود که نتيجه اين فرهنگ ضد روشنی وضد بشری چه باشد؟ بسيارند ايرانيان تحصيل کرده که پسوند روشنفکرومحقق ونخبه وکنشگرتاريخ را هم با خود يدک ميکشند، اما هيچ وقت ديده وشنيده نشده است که بيايند و اين مهم را به چالش بکشند.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

to the title of this article

by mahmoudg on

please add that the founder of this cult we call Islam, Mo, was a child molester as well.