یک پلنگ ایرانی شکار شد
BBC
15-Oct-2010

به گفته کارشناسان محیط زیست، تعداد پلنگ های ایرانی در جهان از ۱۳۰۰ قلاده تجاوز نمی کند که گفته می شود بین ۵۵۰ تا ۸۸۰ قلاده آنها در ایران زندگی می کنند.

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark