معرفی هنر دوره قاجار در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن
BBC
18-Oct-2010 (2 comments)

موزه معروف ویکتوریا و آلبرت در لندن هفته پیش برنامه ای را به همت چند نفر از بازماندگان شاهان قاجار برای معرفی هنر قاجار در ایران برای بازدیدکنندگان موزه ترتیب داد

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark

 
Red Wine

...

by Red Wine on

هنرِ ایرانْ زیبا بود و در زمانِ قاجار و مَلِکانَشْ بیشتر شُکوفا شد و عَجب خُوش دِرخشید.

شیرین خانم،لُطفِتان مَتینْ اما شما خاطرِ شریفِ خودتانْ را کِدِر نَفرمائید،مَغموم نَشوید که قَجر زاده گان خود دانند از کجا آمده اند و به کجا میروند!

موّفق باشیدْ.


Shirin Vazin

جناب حضرت اقدس

Shirin Vazin


جناب حضرت اقدس والا نیاز به مطالعه بیشتر و دقیقتری درمورد خاندانشان دارند!