بازگشت به آینده!
Gooya News / احمد وحدت‌خواه
20-Oct-2010

اگر محمد رضا شاه با نادیده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه مقدمات سقوط خود را فراهم کرد، ما با نادیده گرفتن تمامی آن قانون اساسی و جایگزین کردن آن با سلطه ارتجاع ولایت فقیه مقدمات سقوط ایران را فراهم آوردیم

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark