وداع با مرضيه بانوی گل‌ها
Gooya News / Akhtar Ghasemi
20-Oct-2010

، گزارش اختر قاسمی از مراسم خاکسپاری مرضيه

» نسبرگ‌های خزانی در روز دوشنبه پاييزی در مقابل تابوت او به ياری باد او را همراهی می‌کردند. او رفت و بخشی از خاطرات ما را با خود برد... خاطرات نه يک نسل بلکه شايد سه يا چهار نسل >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark