رهروان مهر و كين
Radiofarda.com / علیرضا طاهری
28-Oct-2010

در بخش‌های پيشين اين رشته برنامه‌های ويژه، دیدیم که برغم ناخرسندی دو قدرت استعمارگر روزگار، بخصوص بريتانيای کبير، از ايجاد رابطه رسمی ميان واشينگتن و تهران، «حاج حسينقلی خان معين الوزاره»، پسر هفتم ميرزاخان نوری، صدر اعظم جانشين ميرزا تقی خان اميرکبير، پيشگام ايجاد رابطه ميان ايران و آمريکا، سرانجام پرچم ايران را بر فراز ساختمانی پنج طبقه در واشينگتن دی.سی. (پايتخت آمريکا) برافراشت و نخستين دفتر نمايندگی ديپلماتيک تهران در جهان نو، رسما آغاز به کار کرد.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark