"به کدامين مجوز با نسرين ستوده و فرزندان‌اش چنين رفتار می‌شود؟"
gooya news / gooya
29-Oct-2010

تغيير برای برابری: جمعی از مادران کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز، نامه درخواست خود برای پيگيری وضعيت نسرين ستوده، حقوقدان و عضو کمپين ميليون امضا، را به دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه تحويل دادند.

اين مادران در عين حال که خواستار رسيدگی به حقوق ساير زندانيان هم هستند، در نامه ای خطاب به محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، خواستار برخورداری نسرين ستوده از حقوق اوليه خود در دوران بازداشت شده اند و همچنين اين خواسته را مطرح کرده اند که نسرين ستوده را به دليل دفاع از حق و عدالت مجارات نکنند.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark