الان پیشرفت علمی كشور 11 برابر دنیاست
Ayande News
05-Nov-2010 (one comment)

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به اینكه مطرح كردن فرار مغزها نوعی توهین به دانشگاهیان است، تصریح كرد: پرتاب موشك و حضور دانشمندان محصول این دانشگاه‌ها هستند كه نشان‌دهنده عدم صحت این موضوع است و اكنون پیشرفت علمی كشور 11 برابر دنیاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كامران دانشجو با تاكید بر اینكه اگر با آموزش عالی سیاسی و انفعالی برخورد كنیم به مردم ظلم كردایم، گفت: مركز آموزش عالی باید هدفمند گسترش پیدا كند؛ چرا كه درغیر این صورت به ضرر همه است.
دانشجو با بیان اینكه علوم انسانی مسیر حركت جامعه را مشخص می‌كند، بیان كرد: ما مخالف خردورزی نیستیم؛ بلكه مخالف الگو برداری غلط از غرب هستیم و باید به دنبال ایجاد یك جریان فكری نو براساس ارزشهای دینی باشیم.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
acopier101

This is what I call a great Super Title!

by acopier101 on

I'm still Laughing.

 

Where do they get these stats anyway? 
This guy is supposed to be science oriented, so where is the scientific
research to show that we are ahead by eleven times?  Where is the
verification?  Where is peer review?  Who came up with this
number?  This is mind boggling!