حسن نصر الله: امروز در ایران تمدن پارسی دیگر وجود ندارد
Radio Farda / Illia Jazayeri
08-Nov-2010 (one comment)

در روزهای اخير در سايت يوتيوب، فليم ويديويی دو بخش از دو سخنرانی حسن نصر الله دبير کل حزب الله لبنان منتشر شده که واکنش هايی متفاوتی را در ايران در پی داشت.

برخی در صحت فيلم ويديوی منتشر شده شک کردند و دليل آن ها نيز هماهنگ نبودن صدا و تصوير در بخش اول آن است. فيلم منتشر شده به طور کامل صحت دارد و می توان اصل سخنرانی ها را نيز در در سايت شبکه تلويزيونی «المنار» وابسته به حزب الله پيدا کرد.

با وجود اين که هر دو سخنرانی باز می گردد به پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال گذشته ايران، اما نصر الله تنها در سخنرانی دوم حوادث پس از انتخابات ايران را محور بخشی از صحبت خود قرار داده که در مقطع منتشر شده از سخنرانی آمده است.

بخش اول فيلم ويدويی بر می گردد به سخنرانی نصر الله در تاريخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۷ خرداد ۱۳۸۸) که به مناسبت برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال پارلمانی لبنان ايراد شده است. در اين انتخابات حزب الله و هوادارا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

be ghabreh pedareh Nasrollah sag reed

by mahmoudg on

As we say in Parsi.  Who the hell is this worthless Arab terrorist to predict or announce the demise of the Persian prowess.  Iran and Persia will never die.  It looks more to me that Arabism and Islamic cultism is on its death bed in Iran and not the other way around.  If for 2500 years we have kept the Persian reality alive, a mere 30 years of backwardness of the kind in Palestine or Lebnon will not stop us either.