رؤيای آمريکايی، کابوس ايرانی!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
09-Nov-2010

شکست دموکرات‌ها در انتخابات ميان‌دوره‌ای اخير ممکن است ظاهرأ به اوضاع اقتصادی اين ابرقدرت و ناتوانی دولت آقای اوباما در بهبود بخشيدن به آن و عدم پيشرفت در جبهه‌های جنگ افغانستان مربوط باشد، اما تزلزل رئيس جمهوری قدرتمندترين دموکراسی جهان در مقابل مستبدترين نظام خودکامه مذهبی هم‌عصر او در ميهن ما معياری غيرمستقيم برای مردم آمريکا بوده است تا قدرت و اراده او برای مقابله با ساير مشکلات اجتماعی و بين‌المللی را با آن بسنجند و نتيجه را در آرای‌شان به او تفهيم کنند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark