مردمان جان، آسوده باشيد ما متمدن‌ترين مردم جهان هستيم،
gooya news / بيژن صف‌سری
12-Nov-2010

ما ايرانيان که امروزه با همه فلاکت و بدبياری‌های تحميلی از سوی زمام‌داران‌مان، آن‌قدر تحمل متمدنانه از خود نشان داده‌ايم که هيچ ملت متمدنی از خود نشان نمی‌دهد، مردم کداميک از کشورهای متمدن و پيشرفته را سراغ داريد که سعه صدرشان مثل ما ايرانيان باشد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark