جنايت چابهار، گناهکار اصلی کجاست؟
gooya news / علی کشتگر
15-Dec-2010

همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت‌ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم‌وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می‌کند.حکومتی که خود مبلغ و توليدکننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است. زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان‌گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين‌های اشغالی فلسطين است

!

.

.

.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark