پیرامون ادبیات بنی هندلی در ایران
اخبار روز
17-Dec-2010 (3 comments)

بنا بر نوشته ی ابراهیم هرندی : "ادبیات بنی هندل، بخش نمایانی از ادبیات شفاهی ایران است. این ادبیات دربرگیرنده فرهنگ رانندگان کامیون‏های بیابانی و سنّت (شوفری) و (شاگرد شوفری) است. بنی هندل، عنوانی که برخی از رانندگان کامیون‏های بیابانی در دوره پهلوی به خود دادند، صنف ویژه‏ای در کشورهای پیرامونی‏ست. این ویژگی از آنروست که کارگران رانندگی، از رانندگان تاکسی گرفته تا رانندگان تریلرهای غول پیکر، همگی در روند شکل گیری جامعه نیمه مدرن ایران، دست داشته‏اند. فرهنگ شفاهی، فرهنگ مردم و آئینه تمام نمای آرمان‏ها، آرزوها، پنداره‏ها، انگاره‏ها، نیازها، رفتارها و کردارهای همگانی است....".

>>>
recommended by M. Saadat Noury

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

thanks Mr.

by maziar 58 on

Dr. Noury

for the nice hendeli story and the other links was so refreshing brought to my mind about a book was given to me in the 80's called Adabiyat e zendan by Shamlou more like dictionary of what those words meant in there among zendanian.            Maziar


M. Saadat Noury

در مورد ادبیات شفاهی ایران

M. Saadat Noury


لطفا نگاه کنید به این نوشتار که بسیار جالب و ارزنده است.


M. Saadat Noury

فرهنگ عامّه یا فرهنگ مردمی

M. Saadat Noury


 

برای آگاهی بیشتر در زمینه ی فرهنگ عامّه یا فرهنگ مردمی ، نگاه کنید به این نوشتار