نخستین زن ایرانی که بی حجاب در برابر مردان ظاهر شد
اخبار روز
20-Dec-2010 (2 comments)

قره العین زنی صاحب قلم، شاعر و سخنران بود. آلوسی ، مفتی بغداد در ترجمه ی حال او می گوید: "من در این زن فضل و کمالی دیدم که در بسیاری از مردان ندیده ام. او دارای عقل و استکانت و حیا و صیانت بسیار بود." بعد از حادثه ی تیراندازی به ناصرالدین شاه، در سال ۱۲۳۱ خورشیدی ( ۱۸۵۲ ) در حالی که فقط ۳۶ سال داشت، به دستور شاه و وزیرش در باغ ایلخانی کشته شد. قره العین در ایران نخستین زنی بود که به خلاف رسم و عرف زمانه بی حجاب در برابر مردان ظاهر شد و با علما و رجال به بحث و مجادله پرداخت. اکثرآثار نظم و نثر قره العین از میان رفته است و فقط تعدادی نوشته های پراکنده و نامه به خط خودش برجای مانده است. چند غزل نیز از وی باقیمانده است. نمونه ای از آثارش:

گر بتو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو/ شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو به مو/از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام / کوچه به کوچه، در به در، خانه به خانه، کو به کو/ دور دهان تنگ تو، عارض عنبرین خطت/ غنچه ب... >>>

recommended by Ladan Farhangi

Share/Save/Bookmark

 
alborz

Wrong Fussygorilla!

by alborz on

Babis were not Muslims !  The Babi Faith was a new faith and broke with the laws of Islam in precisely the way Qurratu'l Ayn broke with them - hence the cause of their persecutions.

Alborz


fussygorilla

Fabricated piece

by fussygorilla on

Qurratul 'Ayn NEVER did appear without her jijab before men, EVER. She was a leading Babi woman who devoted her life to proseletizing Bab. There are fabricated stories made up by contemporary Baha'is  claiming she "removed her scarf from her face" while preaching a group of followers. Another fabricated claim states she pushed back a curtain that was separating her from the male audience in the room.

Remeber that Babis were Muslims. So was Qurratul'Ayn who grew up with her father, uncle, and cousin(her husband) all very prominent Shi'i Muslim mujtahids.

So, stop repeating and propogating this lie.