حکومت جانوران
Gooya news / حسن رجب نژاد
21-Dec-2010

کتاب "خاطرات اعتماد السلطنه" یکی از منابع مهم تاریخی برای باز شناسی زوایای تاریک دوران پنجاه ساله سلطنت سلطان صاحبقران ناصر الدین شاه قاجار است .

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark