زمين‌خوار بزرگ؛ مدافع حقوق بشر،
gooya news / پدرام فرزاد
28-Dec-2010
»  اينان از اين که در راس اخبار نباشند نگرانند حتی به قيمت از بين بردن تمامی ارزش‌های انسانی و اجتماعی. اينها فقط می‌خواهند گمنام نباشند و از راس اخبار حتی لحظه‌ای دور نشوند؛ حتی به قيمت بدنامی و رسوايی >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark