مصاف احمدی نژاد و هاشمی در زمین رهبری
Rahsabz
26-Jan-2011

با وجود درخواست های غیر عادی احمدی نژاد، رهبر نظام در بیشتر موارد طرف رئیس دولت را گرفته است. این امر طی تشکیل کارگروههای متعدد حل اختلاف بین دولت و مجلس به خوبی نمایان بوده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند با اینکه در ماجرای مشایی رهبری نظام با حکم حکومتی وارد عمل شد، انتظار می رود در غائله اخیر و به خصوص با توجه به اظهار نظر های متعدد نمایندگان مجلس چنانچه اظهار نظری از وی خواسته شود مطابق عرف قانون مجمع تشخیص را ملاک خاتمه این غائله معرفی نماید در غیر اینصورت ممکن است بین اصولگرایان و رهبری نظام نیز شکاف هایی عمیق ایجاد شود.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark