بچه های نواب!
gooya news / احمد وحدت خواه
03-Mar-2011

سی و دو سال فتنه گری رژیم برای مغزشویی و تبدیل جوان ایرانی به پیروان نواب صفوی و دشمنان فرهنگ ملی و ناسیونالیسم ما، تنها در طی چند ساعت مقاومت حماسی بچه های مسیر خیابان نواب در مقابل عوامل سرکوبگر حکومتی به زانو در آمده است!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark