تظاهرات ضد دولتی شهرهای سوریه را فرا گرفت
Radio Farda
25-Mar-2011 (4 comments)

درهمين حال، برخی از نيروهای فعال در شهر «درعا» برای نخستين بار از وجود «نيروهای ايرانی» در کنار نيروهای امنيتی سوريه برای سرکوب تظاهرکنندگان سخن گفته اند.

محمد المحاميد، يکی از چهره بارز شهر«درعا» به خبرگزاری های غربی گفته است که دست کم «يک تک تيرانداز ايرانی» در روز جمعه دستگير شده است که در حال تيراندازی به سوی مردم اين شهر بوده است.

محمد المحاميد می گويد که فراخواندن نيروهای ايرانی برای سرکوب کردن مردم سوريه که صرفا خواسته های مشروع و طبيعی دارند، يک «شرمندگی بزرگ» برای حکومت بشار اسد است.

همچنين مخالفان حاکميت سوريه فيلمی در يوتيوب قرار داده اند که نيروهای مسلح سوری در حالی ديده می شوند که در کنار آنها فردی از کلمات فارسی استفاده می کند.

مخالفان سوريه می گويند که اين امر «ثابت» می کند که «ايران با سوريه در جنايات اخير عليه سوريه» شريک شده است.

خبرگزاری های غربی نيز گزارش داده بودند که تظاهرکنند... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

More on Lebenon Hezbolahis in Tehran

by IranFirst on

 //www.goftaniha.org/2009/06/blog-post_4044.html

 

کور ،کچل ،بسیجی ،ساندیس خور ،پاسدار و ملا.....حمام باید گردند

 

 


Asghar_Massombagi

Yeah...

by Asghar_Massombagi on

Checked out your pictures.  They're all A-rabs. They stand out, don't they, what with their dark hair and swarthy complextion and haji-aghai tummies.


IranFirst

Yes Asghar, here are Hezbolahis who helped IRI in 2009

by IranFirst on

 Yes Asghar, Iranians are smart and will remember the Arab Hezbolahi terrorists who beat and killed Iranains as a payback to their terrorist IRI masters

 //www.kavehsara.com/pdf/hezbollah_terrorists.pdf

 

And here are piture of the same fat thugs taken on June 12 2009 (before election), in an attack on Mousavi's Headquarter

//www.khosoof.com/archive/482.php#000482 

 

and more

 //www.kavehsara.com/pdf/abu_naaser.pdf

 

 

 


Asghar_Massombagi

Smart... very smart

by Asghar_Massombagi on

Yes, the sharp shooters in Damscus are Iranian, just as the security forces beating the demonstrators in Tehran have been Lebanese, the soldiers shooting at people in Bahrain of course are Saudis just as the demonstrators are apparently agitated by the Iranians, in Saudi cities it's Bahrani police beating on the demonstrators, in Tunisia apparently the crowd recognized French plain-clothes officers roaming the streets, in Egypt the agitators spoke heavily accented Arabic and last but not least, the soldiers shooting people in Meydan-e Jaleh on 17th Sharivar were Isrealis.  A wiley plan to keep everyone's hands clean at the end and maintain a fantasy of national purity and unity for the masses.