خبر اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی "شیرکو معارفی"
PAYAM / PAYAM
27-Mar-2011

دستگاه قضایی رژیم اعلام کرده است روز 11 اردیبهشت ماه، حکم اعدام زندانی سیاسی "شیرکو معارفی" را اجرا خواهد کرد.

 

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark