نامه زندانیان سیاسیزندان سنندج در مورد احتمال اعدام "شیرکو معارفی"
"کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" / "کمپین دفاع"
29-Mar-2011
جمعی
از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مركزی سنندج به دلیل احتمال اجرای قریب
الوقوع حکم اعدام زندانی سیاسی "شیرکو معارفی" نامه ای خطاب به افکار
عمومی نوشتند.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark