فوت زندانى سياسى محسن دگمه چى در زندان به دليل عدم رسيدگى پزشكى
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتى ها / كانون
29-Mar-2011
زندانى سياسى محسن دگمه چى شب گذشته به دليل عدم رسيدگى پزشكى و وخامت
حالش در بيمارستان جان باخت ,زندانى سياسى محسن دگمه چى قبل از شهادت به
دليل وضعيت وخيم علاوه بر عدم دسترسى به امكانات پزشكى توسط عوامل و
مزدوران زندان مورد شكنجه روحى قرار گرفته بود >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark