9فروردين.تحصن خانواده زندانی سياسی جانباخته، محسن دگمه، چی جهت تحويل جنازه
جــرس / منابع حقوق بشري
29-Mar-2011
جــرس: به گزارش منابع حقوق بشري، بعد از جانباختن زندانی سياسی «محسن دگمه
چی»، خانواده وی همراه با تعدادی از اقوام نزديك و ساير بستگان آن مرحوم،
در مقابل بيمارستان مدرس تهران تحصن کرده و خواستار دريافت پيكر وى از
مسئولين شده اند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark