نامه ی جمعی از مادران زندانيان سياسی رجايی شهر به دبير کل سازمان ملل متحد
کلمه / کلمه
30-Mar-2011

کلمه: جمعی از مادران و خانواده های زندانيان سياسی رجايی شهر کرج
(گوهردشت)، در واکنش به فشارهای وارده بر زندانيان سياسی و اِعمال محدوديت و
تهديد و فشار حکومت بر خانواده های آنان، طی نامه ای به چند سازمان جهانی و
حقوق بشري، خواستار حمايت و کمک و مداخلۀ آنان در اين زمينه شده و گفته
اند: چه کسی پاسخ گو خواهد بود به مادرانی که هر روز در استرس و اضطراب به
سر می برند و به دليل عدم ارتباط تلفنی با فرزندانشان ناچارند هر گونه خبری
را که از رسانه ها می شنوند باور کنند. يک روز می شنوند فرزندانشان در
اعتصابند روز ديگر می شنوند بيمارند، ديگر روز می شنوند تحت فشارند و�

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اين رنجنامه که خطاب به
«دبيرکل سازمان ملل متحد»، «کميساريای عالی حقوق بشر» و «سازمان عفو بين
الملل»، نگاشته شده به شرح زير است:

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark