اعتصاب غذای آرش صادقی در پی انتقال وی به سلول انفرادی و ضرب و شتم شديد
دانشجو نيوز / دانشجو نيوز
30-Mar-2011
دانشجو نيوز: در پی اعمال شکنجه های سخت و شکستگی دنده ها و پهلوی آرش
صادقي، دانشجوی محبوس در زندان اوين، و انتقال وی به سلول انفرادي، اين
دانشجو در اعتراض به اين انتقال غير قانونی و همچنين وضعيت نامناسب جسمی
خويش از ۲۴ اسفند تاکنون در اعتصاب بسر می برد. بر اساس اين گزارش، آرش صادقی در اعتراض به اين انتقال و همچنين وضعيت
اسفبار روحی و جسمی خويش، بيش از ۲ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark