گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک
gooya news / آسیه معمار
31-Mar-2011

بسیاری از غربی هایی که به نوعی با مردم مشرق زمین از جمله ایران در ارتباط نزدیکی بوده اند, در گزارشات کتبی و شفاهی خود در باره آنان نظراتی ارائه کرده اند که برخی از آن نظرات, بویژه در باره مردم ایران در ذیل با "علامت مثبت و منفی" به اختصار آورده میشود:

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark