11فروردين: بازداشت همسر محسن دگمه چى و تهديد وى جهت ممانعت ازبرگزارى هرگونه مراسم و عدم اجازه سكونت در منزلشان
كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتى ها / كانون حمايت
31-Mar-2011
ماموران امنيتى همچنين به اين خانواده گفته اند كه تا يك هفته نيز مجاز به
ماندن در خانه شان نيستند و بايستى خانه را ترك كنند. اين اقدام در وحشت از
برگزارى هرگونه مراسم و تجمع در خانه اين خانواده داغدار صورت گرفته است. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark