11فروردين :'بيست سال زندان' برای هفت رهبر سابق جامعه بهايی ايران
بى بى سى / بى بى سى
31-Mar-2011
نماينده و سخنگوی بهائيان در سازمان ملل متحد گفت: "اما خبری که به تازگی
به دست جامعه بهايی رسيده اين است که به اين هفت نفر و يکی از وکلايشان
گفته شده که دادستان کل کشور اعلام کرده که حکم دادگاه تجديد نظر درست نيست
و ضد شريعت است و به همين دليل حکم آنها دوباره به تحمل بيست سال حبس
تبديل شد". >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark