11فروردين :ثبت بالغ بر ١٣ هزار مورد نقض حقوق بشر در ايران، طی اسفند ماه ٨٩
جــرس / فعالان حقوق بشر
31-Mar-2011
جــرس: بر اساس گزارش تنظيميِ مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در اسفند
ماه سال ٨٩، بالغ بر ۱۳۴۷۹ نقض موردی حقوق بشر در ايران رخ داده، که اين
ميزان، حداقل موارد ثبت شده به طور رسمی می باشد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، در طول ماه گذشته (اسفند)، بيش
از ۸۹۷۱ مورد نقض حقوق کارگران، ۳۹۲ مورد نقض حقوق دانشجويان، ۲۴۰۸ مورد
نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در حوزهٔ آزادی انديشه و بيان، ۵۶ مورد صدور،
تاييد يا اجرای حکم اعدام، ۴۴۸ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی و
عادی در زندان‌ها، ۵۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت‌های ملي، ۸۹ مورد
بازداشت و نقض حقوق اقلييت‌های مذهبی در ايران رخ داده است.

خلاصه ای از گزارش تنظيمی اين نهاد حقوق بشريِ مستقل، پيرامون موارد نقض حقوق بشر در ايران، به شرح زير است:

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark