برای لغو مجازات اعدام
PAYAM / PAYAM
01-Apr-2011 (one comment)
 


برای لغو مجازات اعدام "شیرکو معارفی" و
"مصطفی سلیمی"


 و
آزادی کلیه
زندانیان سیاسی در ایران


یک کارزار جهانی
را در هماهنگی و همگامی با هم پیش ببریم


همه اخبار و گزارشات حاکی از آن است که رژیم

جمهوری اسلامی قصد دارد بزودی احكام اعدام دو زندانی سیاسی "شیرکو معارفی"
و "مصطفی سلیمی" را به اجرا در آورد
.
زندانیان زندان شهرهای سقز و سنندج این خبر را تأیید کرده اند و بی صبرانه
انتظار دارند که، این احکام جنایتکارانه با واکنش عظیم انسانهای آزادیخواه
در داخل و خارج ایران روبرو شود.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

Free All Political Prisoners

by Zendanian on

Free All Political Prisoners in Iran.