پنج زن و مرد را به اتهام جاسوسی دار زدند و در بیابانهای قم خاک کردند
kanoon-zendanian / kanoon-zendanian
01-Apr-2011
بر اساس مندرجات پرونده و حکم ارسالی‌ به اجرای احکام که از سوی شعبه ۲۸
دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود اسامی آنها به این شرح بود : >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark