:محمد نوريزاد: مرده يا زنده،شکايت مرا ازبازجوی توهين کننده پيگيری کنيد
کلمه / کلمه
01-Apr-2011
کلمه:محمد نوری زاد، زندانی سياسی محبوس در «بند دو الف» زندان اوين، طی
نامه ای خطاب به دادستان تهران، ضمن اعلام اعتصاب غذای خود، خاطرنشان کرده
است که ”تا رسيدن به خواسته هايم، نه غذا دريافت خواهم کرد و نه تقاضای
تماس تلفنی يا ملاقات يا مرخصی خواهم داشت. من نسبت به همه احکام صادره
عليه خود معترضم و روند اعتراض من، تا حصول نتيجه ادامه خواهد داشت و
مسئوليت عواقب هرآنچه بر سر من بيايد، متوجه همه آنانی خواهدبود که در
احکام صادره عليه من و بازداشت غيرقانونی من در بند دوالف، سهم و نقش داشته
اند.“ >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark