همدری و ارادت مردم مرا شرمنده ميکند/مخالفت دادستان با مرخصی پزشکی
کلمه / کلمه
03-Apr-2011
مخالفت دادستان تهران با مرخصی پزشکی منصور اسانلو 
کلمه:منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بارها و بارها بازداشت و زندانی شده است. او هم اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، در حالی که به دليل ناراحتی قلبی به شدت بيمار است .اين زندانی سياسی اين روزها صبر و استقامتش زبانزد همه شده است .او از آن نوع زندانی هاست که انگار همه فشارها را تاب می آورد اما از خواسته های قانونی اش پا عقب نمی گذارد .شايد به همين خاطر بود که بعد از خروج از کشور و با وجود آنکه می دانست دوباره به زندان خواهد رفت، باز هم ترجيح داد به وطنش بازگردد .او حتی وقتی همسرش حالش را می پرسد هرگز لب به گلايه نمی گشايد به قول پروانه اسانلو همسر وی ، او هرگز از منصور نشنيده که يک بار هم بگويد حالش بد است.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark