14فروردين.زندانی سياسی کرد شيرکومعارفی دريک قدمی اعدام است
gozareshgaran / gozareshgaran
03-Apr-2011
نامه سرگشاده فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی به افکار عمومی جهانیان و نماینده ویژه سازمان ملل  
درمحکومیت حکم وحشیانه اعدام شیرکو معارفی

  

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark