صدور حکم زندان علیه یک نفر در مهاباد
PAYAM / PAYAM
06-Apr-2011
دستگاه قضایی رژیم فردی به نام "امیر امینی اعلم" را به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به تحمل یک سال زندان محکوم نمود. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark