19فروردين :اعتصاب غذای جمعی از زندانيان رجايی شهر
سحام نيوز / سحام نيوز
08-Apr-2011
سحام نيوز: جمعی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج با انتشار بيانيه
ای اعلام کردند، از روز يک‌شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
اين بيانيه به امضای منصور اسانلو، رسول بداقي، عيسی سحر خيز، حشمت
طبرزدي، مهدی محموديان، کيوان صميمي، رضا رفيعي، جعفر اقدمي، علی عجمي،
مجيد توکلي، بهروز جاويد و برخی ديگر از زندانيان زندان رجايی شهر رسيده
است. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark