محکوميت سنگين ، غير انسانی و غير قانونی حاميان مادران پارک لاله
فعالين حقوق بشر / فعالين حقوق بشر
09-Apr-2011
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" احکام سنگين و
غير انسانی 4 سال زندان عليه 2 تن از حاميان مادران پارک لاله (مادران
عزادار) توسط محمد مقيسه ای از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی سال 67
صادر گرديد.
روز شنبه 20 فروردين ماه 2 تن از حاميان مادران پارک لاله خانم ها ژيلا
کرم زاده مکوندی و ليلا سيف الهی برای ابلاغ حکم به شعبۀ 28 دادگاه
انقلاب احضار شدند و توسط محمد مقيسه ای از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان
سياسی سال 1367 به احکام سنگين ، غير قانونی و غير انسانی 4 سال زندان
محکوم شدند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark