20فروردين. حبيب الله لطفی را يک ساعت ديگر اعدام می کنند
کانون / کانون
10-Apr-2011

اطلاعيه خبری

به گزارشی که" کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی" به نقل از"علی
جوانمردی" چند لحظه پيش منتشر کرد و نسخه از آن برای کانون زندانيان سياسی
ايران(در تبعيد) ارسال شده است، رژيم جمهوری اسلامی تا ساعاتی ديگر؛ سحرگاه
روز يکشنبه ٢١فروردين برابر با ١٠آوريل ٢٠١١ حبيب الله لطفی را اعدام می
کند.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark