21فروردين.گزارشی در مورد خبر «اعدام قريب الوقوع حبيب الله لطيفی»
کمپين / کمپين
10-Apr-2011
گزارش ارسالی از اعضای کمپين در سنندج

در پی انتشار خبر اجرای حکم اعدام حبيب در بامداد يکشنبه از طرف اقای
علی جوانمردی و انکعاس وسيع اين خبر در رسانه ها و در ميان طيفی از مردم
شهر سنندج جمعی از فعالان و مردم اين شهر و رفتن جمعی از مردم اين شهر که
تا حدود به 100 نفر رسيد به طور دسته های متفاوت خود را به جلو درب زندان
مرکزی سنندج رسانند که اين تجمع که بعد از 20 دقيقه با دخالت نيروهای
امنيتي، مردم را متفرق و مجبور به ترک محل ساختند که بنا به گزارش يکی از
اعضای کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی در سنندج که آنها به کوچه و پس
کوچه ها فرار کردند و منتظر آخرين خبر از داخل زندان هستند و از طرفی ديگر
اين اعضای کمپين می گويد که خانواده حبيب لطيفی از چنين خبری اطلاع ندارند و
از طرفی ديگر يکی سرباز نگهبان زندان گفته که انها از هيچی خبر ندارند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark