٢٢ آوریل روز اعتراض سراسری به ماشین جنایت حكومت اسلامی
كمیته بین المللی علیه اعدام / كمیته علیه اعدام
11-Apr-2011 (2 comments)
برای اعتراض به این جانیان وحشی و انسانكش٬ برای مقابله
با اعدامهای بیشتر و برای اینكه دیگر جرات نكنند٬عزیزان ما را در زندان
زجر كش كنند٬ همه باهم روز 22 آوریل به خیابان میرویم و در مراكز شهرها و
یا در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران ٬ تظاهرات میكنیم و از
دولتها در دنیا میخواهیم كه این حكومت را به رسمیت نشناسند٬ سفارت خانه های
حكومت اسلامی را ببندند و جنایتكاران اسلامی را منزوی كنند.

حكومت اسلامی ایران ٬حكومت جنایت و قتل و خونریزی است وباید فورا سرنگون شود.
با ما به خیابان بیایید و همصدا و همراه با ما اعلام كنید نه به اعدام٬ نه به جنایت ٬ نه به حكومت اسلامی ایران

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Thank You very much for this post.

by Roozbeh_Gilani on

I'll be looking out for more information on  exact venues and times.....

Defence of political prisoners of the islamist regime should be a task of highest priority for every patriotic Iranian.

 

"Personal business must yield to collective interest."


mahmoudg

hey hey

by mahmoudg on

be nice, it is not the Islamic Rapist Repiblic of the Cultist at fault.  It is not their fault they are the murderors that they are.  Their Islamic teaching all throughout their lives has taught them to rape, steal, murder and molest children.  Lessons directly out of the Quran.  Or any wholy book for that matter, but particularly the Quran.