زندانيان سياسی زن همچنان دربند قرنطينه اوين نگهداری میشوند
کلمه / کلمه
12-Apr-2011
کمتر کسی تصور می کرد که نگهداری زندانيان سياسی زن در يکی از قرنطينه های
زندان اوين با نام متادون ماه ها به طول انجامد و اين زندانيان بدون
کوچکترين امکانات رفاهی و در چنين شرايط دشواری اين همه مدت در اين بند
بمانند.اما آنها ماههاست که در اين بند هستند و انگار هم برای مسوولان، هم
برای رسانه ها و هم برای فعالان حقوق بشر شرايط غيرعادی زندانيان سياسی زن
کم کم عادی شده است اما برای خود اين زندانيان اين شرايط هرگز عادی نشده و
هر چه می گذرد تحملش سخت تر می شود. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark