تبعيد ناگهانی دو زندانی سياسی و عقيدتی به زندان گوهردشت کرج
جــرس / جــرس
13-Apr-2011
بنا به گزارش منابع حقوق بشري، هفته گذشته دو زندانی به نامهای ايوب
قنبرپوريان و هادی حسينی از زندان اوين به زندان رجايی شهر کرج (گوهردشت)
تبعيد شدند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark